Natječaj

Natječaj

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića
ČITLUK

Ur.broj:05-01-266/2016
Čitluk, 10.06.2016.godine

Temeljem članka. 55.,56. i 62. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine HNŽ-a broj: 8/00, 4/04, 5/04, 8/06), Naputka o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola (Narodne novine HNŽ-a broj: 2/05), članka 23. i 47. Statuta srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku , članka 15. Pravilnika o radu škole, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a za raspisivanje javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Škole broj: 05-02-40-1528/16 od 25.05.2016.godine, Odlukom Školskog odbora Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića u Čitluku na sjednici od 03.06.2016. godine donio je Odluku o raspisivanju;

NATJEČAJA
za izbor i imenovanje ravnatelja Škole

Za ravnatelja srednje škole može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete:

1. da ima visoku stručnu spremu
2. da ispunjava uvjete za nastavnika u skladu sa Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju
3. da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u srednjoj školi
4. da nije krivično kažnjavan
5. da nije zaposlena na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa
6. da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stupnja s bilo kojim članom Školskog odbora

Ravnatelj škole se imenuje na mandate od 4 (četiri) godine.
Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju: životopis, rodni list, uvjerenje o državljantvu,uvjerenje o prebivalištu,uvjerenje o položenom stručnom ispitu,uvjerenje da nije krivično kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, ovjeren preslik diplome, potvrdu o stažu na odgojno-obrazovnim poslovima u školi ili (ovjerena preslika radne knjižice), potpisane i ovjerene izjave iz stavka 5. i 6.
Svu potrebnu dokumentaciju dostaviti u original ili ovjerene preslike.
Rok podnošenja prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja natječaja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
O rezultatima natječaja za izbor i imrnovanje ravnatelja škole kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju.
Prijavu sa traženom dokumentacijom kandidati su dužni dostaviti osobno u zatvorenoj koverti (u tajništvu Škole) ili putem pošte preporučeno na adresu sa naznakom:

SREDNJA ŠKOLA DR. FRA SLAVKA BARBARIĆA U ČITLUKU
Stjepana Radića 7.
88 260 Čitluk
( s naznakom „za natječaj“ )
Predsjednik Školskog odbora:
Stipe Ćavar, prof.