Natječaj za prijem djelatnika za školsku 2018./2019. godinu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića
ČITLUK
Ur.broj:05-03-973/2018
Čitluk, 31.12.2018.godine

 

Na temelju odluke Školskog odbora Ur. broj: 05-03-967-1/2018. od 28.12. 2018. godine, čl. 62. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine HNŽ-a broj: 8/00, 4/04, 5/04, 8/06), čl. 47. i 85. Statuta Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića Čitluk,Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnika o radu Natječajnog povjerenstva, temeljem suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ broj: 05-02-40-2119-2/18 od 18.12.2018. godine, Školski odbor Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića raspisuje:

NATJEČAJ

za prijem djelatnika za školsku 2018./2019. godinu

a) određeno vrijeme – najdulje do 15.7.2019. godine

 1. nastavnik predmeta Sociologija………………………..  1 izvršitelj (6 sati tjedno),
 2. nastavnik predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura……..1 izvršitelja (10 sati tjedno),
 3. nastavnik predmeta Biologija………………………….  1 izvršitelj (16 sati tjedno),
 4. nastavnik predmeta Kemija…………………………….  1 izvršitelj (10 sati tjedno),
 5. nastavnik predmeta Informatika……………………….  1 izvršitelj (18 sati tjedno),
 6. nastavnik predmeta Fizika….………………………….  1 izvršitelj (3 sata tjedno),
 7. nastavnik predmeta Povijesti…………………………..  1 izvršitelj (16 sati tjedno),
 8. nastavnik predmeta Geografija……………………. ….  1 izvršitelj (6 sati tjedno),
 9. nastavnik predmeta Latinski jezika…….………………  1 izvršitelj (12 sati tjedno),
 10. nastavnik predmeta Psihologija………………………. . 1 izvršitelj (12 sati tjedno),
 11. nastavnik predmeta Likovna kultura…………………. . 1 izvršitelj (16 sati tjedno),
 12. nastavnik predmeta Glazbena umjetnost………………. 1 izvršitelj (12 sati tjedno),
 13. nastavnik predmeta Vjeronauk………………………… 1 izvršitelj (13 sati tjedno),
 14. nastavnik predmeta Matematika………………………  1 izvršitelj (17 sati tjedno),
 15. nastavnik predmeta Matematika……………………… 1 izvršitelj (18 sati tjedno),
 16. nastavnik predmeta Engleski jezik……………………  1 izvršitelj (19 sati tjedno),
 17. nastavnik predmeta Njemački jezik…………………..  1 izvršitelj (18 sati tjedno),
 18. nastavnik predmeta Talijanski jezik…………………..  1 izvršitelj (16 sati tjedno),
 19. nastavnik predmeta Francuski jezik…………………… 1 izvršitelj (4 sata tjedno),
 20. nastavnik ekonomske skupine predmeta………………  1 izvršitelj (22 sata tjedno),
 21. nastavnik predmeta Poznavanja robe i prehrane ……..  1 izvršitelj (15 sati tjedno),
 22. nastavnik praktične nastave (HTT) ………………….…1 izvršitelj (12 sati tjedno),
 23. nastavnik predmeta Ugostiteljsko posluživanje………  1 izvršitelj (6 sati tjedno),
 24. nastavnik praktične nastave (ugostiteljsko posluživanje)…. 1 izvršitelj (9 sati tjedno),
 25. nastavnik praktične nastave (slastičarstvo)………..  1 izvršitelj (12 sati tjedno),
 26. nastavnik predmeta Slastičarstvo……………………..  1 izvršitelj (6 sati tjedno),
 27. nastavnika praktične nastave (kuharstvo)…………. 1 izvršitelj (21 sat tjedno),
 28. nastavnik predmeta Kuharstvo…….………………….  1 izvršitelj (19 sati tjedno),
 29. spremačica                             ………………………… 1 izvršitelj (puno radno vrijeme).

 

b)određeno vrijeme do povratka djelatnice s funkcije, a najdulje do 15.07.2019. godine:

 1.     nastavnik predmeta Geografija…………………………….. 1 izvršitelj (22 sati tjedno)

 

c)određeno vrijeme do povratka djelatnica s bolovanja, a najdulje do 15.07.2019. godine:

 1. nastavnik predmeta Fizika …….………………………… 1 izvršitelj (21 sat tjedno)
 2. nastavnik ekonomske skupine predmeta.……………….. 1 izvršitelj (20 sati tjedno)

d) neodređeno vrijeme:

 1. nastavnik teorijskih predmeta i praktične nastave za Ugostiteljsko posluživanje…. 1 izvršitelj (22 sata tjedno)

 

Kandidati pored općih Zakonom predviđenih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa moraju ispunjavati i posebne uvjete za nastavnike u srednjoj školi predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNŽ (Narodne novine HNŽ-a broj: 8/00, 4/04, 5/04, 8/06).

Uz prijavu na Natječaj koja treba da sadrži točnu adresu, kontakt telefon i poziciju na koju se javljaju kandidati su dužni priložiti: originalne ili ovjerene kopije (ne starije od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata:

 • prijavu na natječaj (obvezno navesti adresu i kontakt telefon)
 • kraći životopis
 • diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi
 • izvadak iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad na neodređeno vrijeme (za točku d) za poziciju (1.) i za točku a), b) i c) rad na određeno vrijeme ukoliki kandidat posjeduje isti.
 • za kandidate pod točkom a) – pozicija 29., pored općih Zakonom predviđenih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu u odgojno obrazovnim ustanovama na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži Natječajem
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu van odgojno obrazovnih ustanova na poslovima koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži Natječajem
 • dokaz o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje, nakon stjecanja stručne spreme koja se traži natječajem

    

Kandidati koji budu primljeni na navedena radna mjesta dužni su dostaviti:

 • ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, ne starije od šest mjeseci

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete propisane natječajem obavit će se intervju sukladno Pravilniku o radu Natječajnog povjerenstva. Intervju se sastoji od dva djela (pismenog i usmenog dijela).

Sa kandidatima pod točkom a) – pozicija 29.  obavit će se samo intervju sukladno Pravilniku o radu Natječajnog povjerenstva.

O terminu intervjua kandidati će biti obaviješteni tel. – mob.

Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Napomena:

Natječajnu dokumentaciju prijavljenih kandidata ne vraćamo, te se ista može preuzeti u tajništvu škole.

Prijavu sa traženom dokumentacijom kandidati su dužni dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu sa naznakom:

 

SREDNJA ŠKOLA DR. FRA SLAVKA BARBARIĆA U ČITLUKU

Stjepana Radića 7., 88 260 Čitluk

( s naznakom „Za natječaj“ )

Predsjednik Školskog odbora: Boško Pehar, dipl.inž.el.

Natječaj možete preuzeti na sljedećem linku: NATJEČAJ PROSINAC 2018. – ŠKOLSKA 2018-2019